Tillgänglighet


I Nätverket ska vi tillsammans försöka fånga upp tillgänglighet och otillgänglighet i samhället i vid bemärkelse

Under vintern 2013-2014 hade vi utbildning genom studiecirkel i ABFs regi. I övrigt sker kommunikation via e-post och Skype och vi kommer då och då att samlas i möten på olika orter i Sörmland. Målsättningen är att vi ska kunna påverka kommunpolitiker, tjänstemän och privata aktörer när något otillgängligt uppdagas och vi kommer att följa regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 och speciellt kapitlet “Ökad fysisk tillgänglighet“.

Gruppen
Gun-Britt Karlsson
Helge Andersson
Conny Andersson
Steve Sehlberg

Antalet personer i nätverket kommer att utökas vartefter

I landstinget finns en ritningsgranskningsgrupp där representanter från några av våra medlemsföreningar är med där vi främst granskar ritningar och tillgänglighet för landstingets lokaler och fastigheter.


Så här står det i kapitlet ökad fysisk tillgänglighet under regeringens strategi

 10. Ökad fysisk tillgänglighet

Inriktningsmål

Regeringen inriktar insatserna på följande områden:

Regeringen kommer att ge Boverket uppdrag

Inledning

I det befintliga beståndet och på allmänna platser finns fortfarande hinder för tillgängligheten och därmed för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det är därför av stor vikt att det som byggs i dag uppfyller de krav på tillgängligheten som finns i plan- och bygglagen (2010:900). I lagen finns utförliga regler kring tillgänglighet i den bebyggda miljön vid nybyggnad, ombyggnad och ändring. Enligt lagen ska även enkelt avhjälpta hinder avhjälpas för att förbättra tillgängligheten i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.

Tillgänglighetsproblematiken i dag handlar framför allt om tillämpningen av lagen och okunskap om tillgänglighetsfrågor, vilket bland annat kan leda till felaktigheter under plan- och byggprocessens gång. Tidigare utredningar, bland annat Byggprocessutredningen (M 2007:06) och Äldreboendedelegationen (S 2006:03), har också konstaterat att tillsynen bör skärpas eftersom tillgänglighetskraven i lagen i vissa fall kringgås.

Regeringens insatser

Regeringen har föreslagit förändringar i plan- och bygglagen som numera är genomförda i den nya lagstiftning som trädde i kraft den 2 maj 2011. I och med den nya lagstiftningen har dels förutsättningarna för arbetet med att öka tillgängligheten till den fysiska miljön, dels förutsättningarna för kommunens tillsynsarbete förbättrats. En fungerande tillsyn är ett grundläggande verktyg för att uppnå ökad fysisk tillgänglighet.

Förändringarna i lagstiftningen innebär bland annat att byggnadsnämnden ska pröva en byggnads tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i samband med bygglovsprövningen. Krav på en sådan prövning fanns inte i den tidigare plan- och bygglagen. Tidigare kunde således bygglov beviljas för en byggnad trots att byggnaden inte uppfyllde de grundläggande tillgänglighetskraven. Den nya lagen ökar således sannolikheten för att felaktigheter observeras i ett tidigt skede, vilket bör ha en positiv inverkan på följsamheten av lagen. Nu, liksom tidigare, är det dock byggherrens ansvar att se till att byggnaden byggs på ett sätt så att den uppfyller kraven på tillgänglighet.

I anslutning till den nya plan- och bygglagen har regeringen beslutat om en ny plan- och byggförordning. I denna specificeras de utformningskrav på tillgänglighet och användbarhet som byggnadsnämnden prövar i samband med bygglovet och de egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet som bedöms i samband med det efterföljande tekniska samrådet. Enligt förordningen har länsstyrelserna och Boverket ansvar för att vägleda kommunerna i deras tillsynsarbete. Syftet med vägledningen är att kommunernas tillsynsarbete ska underlättas. Bokverket och länsstyrelserna har uppföljningsansvar över systemet och hur det fungerar. I och med den nya regleringen har således förutsättningarna för en väl fungerande tillsyn förbättrats jämfört med tidigare.

Bestämmelsen i plan- och bygglagen om att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas på allmänna platser och till lokaler dit allmänheten har tillträde infördes 2001 som en följd av att riksdagen beslutade om den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79). Boverket tog fram föreskrifter och allmänna råd på området 2003. Dessa har reviderats i och med den nya lagstiftningen.

För att underlätta införandet av den nya plan- och bygglagen har regeringen tillsatt kommittén Ny PBL  på rätt sätt. Kommittén ska organisera, samordna, koordinera och genomföra utbildnings- och kompetensinsatser om den nya plan- och bygglagen gentemot kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Syftet är att påskynda en introduktion av den nya lagen, stärka kompetensen och därmed effektiviteten hos berörda aktörer, skapa förutsättningar för en nationellt harmoniserad tillämpning av lagstiftningen och utveckla förutsättningar för ett förbättrat samspel på plan- och byggområdet. Kommittén ska även ta fram utbildningsmaterial för de olika delarna i den nya lagen och bistå regeringen i arbetet med att sprida information om den nya lagen. Vidare ska kommittén bilda ett forum för att stödja introduktionen gentemot allmänhet och företag. Kommitténs uppdrag ska slutredovisas den 14 december 2012.

För att skynda på arbetet med att nå tillgänglighetsmålen i handlingsplanen tog regeringen 2008, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram en strategi, Enkelt avhjälpt, för att genomföra tillgänglighetsmålen i funktionshinderspolitiken. I anslutning till strategin fick Boverket i uppdrag att, i samverkan med SKL och i samråd med länsstyrelserna, genomföra en uppsökande informationsverksamhet i kommunerna om enkelt avhjälpta hinder under 2009 och 2010. Uppdraget slutredovisades i december 2010. De slutsatser som Boverket redovisade var bland annat att andelen åtgärdade hinder har ökat, frågan om enkelt avhjälpta hinder är bättre förankrad i kommunerna och tillsynen av de privata fastighetsägarna har ökat. Kunskapen behöver dock fördjupas och spridas bland framför allt små privata fastighetsägare och tillgänglighetsarbetet behöver fogas in i de ordinarie verksamheterna.

Kraven på att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning är i diskrimineringslagen begränsat till arbetslivet och högskolan. Frågan om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering har utretts (Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering, Ds 2010:20).

Delmål för Boverket

Boverket har lämnat förslag på delmål och insatser för genomförandet av funktionshinderspolitiken inom sitt verksamhetsområde under 2011–2016. Myndigheten har också föreslagit hur delmålen och insatserna ska följas upp.

Regeringen kommer att ge Boverket i uppdrag att arbeta enligt följande delmål under 2011 – 2016:

Regeringen anser att det är av stor vikt att Boverket vidtar de åtgärder på området som myndigheten föreslagit, det vill säga att följa upp hur gällande bestämmelser tillämpas, genomföra informationsinsatser och vid behov genomföra ytterligare åtgärder för bättre tillämpning. För att säkerställa att de nya reglerna avseende tillgänglighet får avsedd effekt ska Boverket bland annat utarbeta en tillsynsvägledning med ett särskilt avsnitt om hur tillsynen över besluten och bestämmelserna om tillgänglighet och om enkelt avhjälpta hinder bör gå till.